PPS – PLÁNOVACÍ SYSTÉM

PPS je plánovací informačný systém určený pre mále a stredné výrobné spoločnosti, ktorý sa svojou  funkcionalitou, kvalitou  a podporou radí medzi cenovo dostupné systémy. Systém PPS  poskytuje funkcie pre plánovanie a riadenie výroby od tvorby ponuky, prijatie zákazníckej objednávky cez správu technickej prípravy výroby,  skladového hospodárstva, plánovanie nákupu a výroby až po procesy zabezpečujúce riadenie výroby a expedíciu.

Systém PPS obsahuje nasledujúce moduly:

Modul – Číselníky
X

Modul obsahuje základné číselníky, administráciu a nastavenie systému:

 • Dodávatelia/odberatelia – zoznam obchodných partnerov.
 • Zamestnanci – evidencia zamestnancov spoločnosti a ich osobné údaje.
 • Strediská – evidencia hospodárskych a nákladových stredísk.
 • Technológie – evidencia skupín zhodných prípadne podobných strojov.
 • Pracoviská, tarify, stroje

 

Administrácia prístupových práv umožňuje nastaviť zodpovedajúce prístupové práva na čítanie, pridávanie, editáciu a mazanie pre každú evidenciu alebo okno.  Taktiež je možné nastaviť prístupové práva na každú tlačovú zostavu alebo výstup.

 Modul – Obchod

X

Obchodný modul umožňuje sledovanie obchodného prípadu od prvého kontaktu a dopytu zákazníka až po ukončenie a vyexpedovanie zákazky.

Modul obsahuje tieto evidencie:

 • Dopyty – evidencia prijatých dopytov od zákazníka.
 • Ponuky – evidencia vystavených ponúk s možnosťou automatického generovania novej ponuky z dopytu , revízie ponúk.
 • Prijaté objednávky – evidencia prijatých objednávok.
 • Zákazky – evidencia výrobných zákaziek.

 

Modul – Technická príprava výroby

X

Modul technickej prípravy výroby slúži na evidenciu výkresovej a technologickej dokumentácie k výrobkom.

Obsahuje tieto základné evidencie:

 • Produkty/Súčiastky – evidencia všetkých položiek (vyrábaných, nakupovaných, zostáv) a ich atribútov (čísla súčiastky, čísla výkresu, názvu súčiastky, akosti , rozmeru, váhy požadovaného materiálu).
 • Kusovníky – evidencia väzieb medzi súčiastkami, ktoré tvoria strom výrobku.
 • Technologické postupy – evidencia technologických operácií obsahuje údaje o čísle operácie, technológii, norme spotreby času a podrobnom textovom popise operácie.
Modul – Plánovanie výroby

X

 

Plánovanie výroby slúži na vytvorenie časového rozvrhu výroby. Po zaevidovaní zákazky a výrobku sa pri plánovaní načíta strom výrobku a prepočítajú sa množstvá. K jednotlivým súčiastkam sa priradí približná doba výroby v pracovných dňoch na základe ich technologickej náročnosti. Zaplánovaním do výroby sa súčiastkam priradí termín začiatku a ukončenia výroby spätne od termínu ukončenia zákazky a  vytvoria sa výrobné príkazy. Plánovanie prebieha bez ohľadu na technologické kapacity.

 

Modul – Nákup a sklady

X

Modul nákup a sklady rieši materiálové zabezpečenie výroby. Po zaplánovaní sa vytvoria požiadavky na nákup materiálu ktoré sa zabezpečujú rezerváciou v sklade alebo nákupom.  Modul obsahuje evidenciu vystavených objednávok, príjem a výdaj zo skladových kariet.

Obsahuje tieto základné evidencie:

 • Požiadavky výroby / rezervácie materiálu – väzba položiek TPV na skladové karty, generovanie požiadaviek na skladové karty, rezervácie materiálu na zákazky.
 • Objednávky vystavené – tvorba vystavených objednávok na základe požiadaviek výroby (Materiálové, Kooperačné, Režijné…).
 • Žiadanky – evidencia žiadaniek/objednávacích návrhov na režijný materiál.
 • Skladové karty – základné údaje o skladovej karte a aktuálnom množstve a cene. Na jednotlivých záložkách sú zobrazené detailné informácie k skladovej karte o rezerváciách, požiadavkách z výroby, pohyboch na skladovej karte, nevybavených objednávkach a umiestnení materiálu.
 • Príjem / Výdaj – príjem a výdaj materiálu.
Modul – Výroba a riadenie výroby

X

Modul sledovania a riadenia výroby obsahuje nástroje na sledovanie a vyhodnocovanie procesu výroby, tvorbu výrobnej dokumentácie, evidenciu výrobných operácií, kontrolu plnenia termínov, sledovanie rozpracovanosti zákaziek.

Obsahuje tieto základné evidencie:

 • Plánovanie a riadenie výroby – sledovanie stavu rozpracovania zákaziek, operácií, dielenskú technológiu, tvorbu odchýlok.
 • Tlač výrobnej dokumentácie – tlač technologických postupov ,  výrobných príkazov a sprievodnej výrobnej dokumentácie.
 • Odvod miezd – odpis operácií, evidencia odvedenej výroby.
 • Kooperácie – plánovanie, sledovanie a realizácia kooperácií, evidencia vystavených objednávok a evidencia prijatých faktúr.
 • Kapacity – sledovanie a vyhodnocovanie kapacitných možností, sledovanie úzkych miest a kontrola kapacitného využitia strojných zariadení.